perjantai 4. joulukuuta 2009

Vantaa-sopimus

Vantaa-sopimus 2010-2013 allekirjoitettiin

Vantaan valtuustoryhmät ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen niin kutsutun Vantaa-sopimuksen sisällöstä, jonka tavoitteena on vakauttaa kaupungin talous maltillisilla veronkorotuksilla sekä uudistamalla palvelutuotantoa ja -verkkoja. Vantaa-sopimuksen allekirjoittivat Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki valtuustoryhmät.

Sopimuskauden voimassa olevat veronkorotukset, kunnallisveron 0,5%:n korotus ja yleisen kiinteistöveron 0,1%:n korotus, tehdään vain korvaamaan talouslaman aiheuttamaa verotulojen laskua.

Vantaa ei leikkaa kuntalaisille tarjottavia palveluita vaan niiden sijasta kaupungin palvelujen tuottavuutta parannetaan sähköisiä palveluja kehittämällä, eläköitymisten ja muiden irtisanoutumisten tarjoamia tehostamismahdollisuuksia hyödyntämällä sekä palveluverkkoja tehostamalla.

Kaupungin henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta taloudellisista syistä. Sen sijaan henkilöstö osallistuu tuottavuusohjelman toteutukseen eri tavoin ja sitä palkitaan hyvästä työstä. Kevääseen mennessä luodaan henkilöstön palkitsemisohjelma tukemaan innovatiivisten ratkaisujen toteutusta. Tänä vuonna jo aloitettujen, vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä suositellaan edelleen.

Vantaan kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan sekä kansallisiin että EU-tasoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vantaan kaupunki liittyy Helsingin ja Tampereen lisäksi Covenant of Mayors -ilmastositoumukseen, jonka allekirjoittajakaupungit ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä yli 20 %:lla. Vantaan kaupunki on aktiivisesti edistämässä pääkaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian toteuttamista siihen sisältyvän 39 %:n päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Pyrkimyksenä on saavuttaa sopimuskaudella keskimäärin 5 %:n vuotuiset päästövähennykset.

Vantaa pitää kiinni suurten hankkeiden sitoumuksistaan. Tällä tarkoitetaan erityisesti Kehärataa ja Kehä III:n peruskorjausta, yhteensä 250 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa on korotonta lainaa valtiolle Kehä III:n perusparannukseen. Muita suunniteltuja investointeja leikataan sopimuskaudella 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupungin tarjoamiin palveluihin etsitään uusia, tehokkaampia tuotantotapoja. Toimialoista tämä näkyy erityisesti tilakeskuksessa.

Sopimuskauden aikana toimitilamäärää vähennetään noin 5 %:lla eli noin 40 000 m2. Lähtökohtana on luoda edellytykset mm. Tikkurilan virastotilojen keskittämiselle sekä käydä toimialojen palveluverkot läpi tilatehokkuuden ja tilojen käytön parantamiseksi. Tilakeskus realisoi kaikki kaupungille tarpeettomiksi jäävät toimitilat edellyttäen, että niitä myös jatkossa käytetään toimitiloina. Muilta osin realisaatio hoidetaan maankäytön ja ympäristön toimialalla.

Kaupunkikonsernin kiinteistöjen omistamisen ja tilapalvelujen organisaatioita kehitetään, tavoitteena tehostaa kiinteistöomaisuuden hallintaa ja aktiivista kiinteistöpolitiikkaa sekä parantaa toimitilakustannusten läpinäkyvyyttä. Kaupunkikonsernin kiinteistöjen omistamisen ja tilapalvelujen organisaatio uudistetaan vuoden 2010 aikana käyttämällä hyväksi joko jo olemassa olevia organisaatioita tai perustamalla niitä varten uusia yhtiöitä. Tässä yhteydessä päätetään, että valmistellaan kiinteistöjen laajamittainen rahastointi ja/tai myynti tai takaisinvuokraus.

Nykyisen tilakeskuksen tilapalvelujen tuottamisen organisaatiota uudistetaan siten, että vuoden 2010 aikana perustetaan osakeyhtiöt tuottamaan Vantaan ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Omasta korjausrakentamisesta luovutaan asteittain.

Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa kehitetään siten, että kolmesta terveysasemasta muodostetaan laajan palvelun yksiköt, jotka tarjoavat myös erikoissairaanhoidon palveluita. Uudistuksessa panostetaan erityisesti palvelujen laadun kehittämiseen ja työssään viihtyvään henkilöstöön. Tuottavuuden varmistamiseksi selvitetään uusia tapoja monipuolisten palvelujen järjestämiseksi. Palveluseteleitä otetaan käyttöön ja palveluverkot käydään huolellisesti läpi.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä eli Vantaa-lisä, muutetaan ehdolliseksi ja nostetaan alle 2-vuotiaalle perheen nuorimmalle lapselle 50 %:lla nykyisestä 143 eurosta 215 euroon. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytys on, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona eikä perhe käytä samaan aikaan subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vain yhdestä perheen nuorimmasta lapsesta heti vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan kuukauden alusta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Toimenpide on väliaikainen ja se kestää koko tämän sopimuskauden

Kaupunki toteuttaa päivähoitopaikkatakuun vuoden 2010 alusta lukien.

Kaupunki tuottaa uutena palvelutuotteena asiointiapupalvelua perustamalla viisi tilapäishoidon palvelupistettä.

Kaupunki panostaa aktiivisesti kokopäivähoitoa korvaavien uusien kerhotoimintapalvelujen järjestämiseen.

Vantaa panostaa jatkossa enemmän erityisesti nuorten työllisyyden edistämiseen. Tavoitteena on taata kaikille alle 25-vuotiaille vantaalaisille nuorille työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka.

Vanheneva väestö otetaan huomioon uudella tavalla painopisteenä hoivan kehittäminen niin, että mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään paranee ja suuntaus laitoshoidosta kotiin vahvistuu.

Kaupunginhallitus tekee sopimuksen toteutumisesta väliarvion viimeistään vuoden 2011 lopussa. Tämän arvion perusteella sopimusta voidaan tarkistaa tai muuttaa sopijapuolten niin päättäessä.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen pj Tapani Mäkinen, puh. 050 512 2603,

kaupunginvaltuuston pj Antti Lindtman, puh. 040 577 6255,

valtuustoryhmän pj Juha Häkkinen (kok), puh. 0400 956 968,

valtuustoryhmän pj Sirkka-Liisa Kähärä (sd), puh. 050 521 7189,

valtuustoryhmän pj Sirpa Pajunen (vihr), puh. 050 577 0982,

valtuustoryhmän pj Kati Tyystjärvi (vas), puh. 050 570 1566,

valtuustoryhmän pj Irja Ansalehto-Salmi (kesk), puh. 040 507 7251,

valtuustoryhmän pj Jouko Jääskeläinen (kd), puh. 050 463 9501,

valtuustoryhmän pj Göran Härmälä (r), puh. 0400 880 539

tiistai 1. joulukuuta 2009

LAAJA KANSANLIIKE PUOLUSTAA LÄHITERVEYSPALVELUJA

VANTAAN LÄHITERVEYSKUKSET SÄILYTETTÄVÄ

Terveydenhuolto järjestettävä lähipalveluna kaikkiin kaupunginosiin!

Me vantaalaiset haluamme, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään ehkäisevänä ja sairaanhoidollisena lähipalveluna vastaamaan asukkaiden kasvavia tarpeita. Kaupungin oma henkilökunta tuottaa palvelut tehokkaimmin ja veronmaksajien kannalta edullisimmin. Jos palvelujen keskittäminen kolmeen suureen terveysasemaan toteutuisi, jäisivät useat asukasmäärältään keskisuuren kaupungin kokoiset Vantaan alueet ilman omia julkisia terveyspalveluita.

Me allekirjoittaneet emme hyväksy nykyisten terveysasemien lopettamista tai näivettämistä terveysneuvontakioskeiksi. Vaadimme vähintään nykyisen laajuisia perusterveydenhuollon tarjoavia terveysasemia kaikkiin isoihin kaupunginosiin!

Kotisivut:

http://terveysasemat.blogs

pot.com/

Adressi:

http://www.adressit.com/te

rveysasemat

Tällä hetkellä voit allekirjoittaa adressin seuraavissa paikoissa:

Kivistön Siwa

Martinlaakson kirjasto

Myyrmäen kirjasto

Vantaan työttömät (toimitila Simonkyläsä)

Simonkylän apteekki

Koivukylän kirjasto

Koivukylän apteekki uudessa ostoskeskuksessa

Koivukylän Kafnetti

Koivutorin kahvila vanhalla ostarilla, Koivukylän keskusta

Lumon kirjasto Korsossa

Korson työttömät (toimitila Lumon takana)

Korson setlementtinuoret

Korson apteekki

Hakunilan terveysasema

Hakunilan KELAn toimisto

Hakunilan kirjasto

Hakunilan yhteispalvelupiste

Hakunilan nuorisotalo

Ravintola Piilopaikka, Hakunilan ostari, 2. krs

Myyrmäen apteekki

Martinlaakson apteekki

torstai 26. marraskuuta 2009


DEMOKRATIA ON YHTEISTEN ASIOIDEN HOITOA JA NÄIN SE TOIMII..Suomen Kuvalehti.fi 20.11.2009 klo 18:01

NÄIN HALLITUS TÄYTTI ELINKEINOELÄMÄN TOIVEET

Palvelutuotanto

EK:n tavoitepaperi:
Hyvinvointipalvelujen tuotantoa vaivaa vaihtoehdottomuus. Usein tarjolla on ainoastaan kunnallinen palvelu ja sekin vain tietystä pisteestä, päiväkodista tai terveyskeskuksesta. Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on edelleen hyvin vähäistä. Kysyntälähtöiset järjestelmät, kuten palvelusetelimalli, ovat kehittyneet hitaasti.

Hallitusohjelma:
Hallitus edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. Kannustetaan tilaaja-tuottajamallien käyttöönottoa. Laajennetaan palvelusetelijärjestelmän ja kotitalousvähennyksen käyttöalaa, minkä avulla edesautetaan toimivien palvelumarkkinoiden syntyä.

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/talous/nain-hallitus-taytti-elinkeinoelaman-toiveet

Ja kuinka nöyrästi kuntaeliitti demokratiaa toteuttaa.. Kaavio alla:

perjantai 23. lokakuuta 2009

Jättämäni kuntalaisaloite

KUNTALAN MUKAINEN KUNTALAISEN ALOITE

KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Asia:

Vantaan valtuustopuolueet ovat yhtä puoluetta lukuun ottamatta tehneet poliittisen sopimuksen – Vantaa – sopimus -, joka toteutuessaan karsii lähipalveluja, heikentää peruspalvelujen saatavuutta ja laatua. Vantaa – sopimus ei ole asukkaiden edun mukainen eikä palvele asukkaiden tarpeita. Sopimus on neuvoteltu salaa vaikka siinä sovitaan koko kaupunkimme perusrakenteiden purkamisesta ja palvelujen keskittämisestä kolmeen suureen aluekeskukseen, lisäksi sopimuksessa on sovittu kaikkien palvelumaksujen korottamisesta ja kunnan omaisuuden myymisestä. Kasvavasta palvelutarpeesta huolimatta kaupunki tulee vähentämään työvoimaansa ja näin lisää työttömyyttä.

Erityisen kaltoin Vantaa – sopimus kohtelee lapsiperheita, vanhuksia ja muita vaikeissa elämäntilanteissa olevia. Huolimatta lasten ja nuorten huonovointisuuden lisääntymisestä, myös heidän palveluitaan supistetaan ja lähipalveluita lakkautetaan.

Esitän:

Esitän, että Vantaan kaupunginhallitus sekä kaupunginvaltuusto irtisanoutuvat selkeästi Vantaa – sopimuksesta ja siihen kirjatuista linjauksista.

Esitän lisäksi, että Vantaan kaupunginvaltuusto käynnistää asuinaluilla kuulemistilaisuuksia kuntapalveluiden tarpeesta ja asukasdemokratian laajentamisesta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi kiireellisellä aikataululla.


tiistai 20. lokakuuta 2009

MIKÄÄN EI PARANE RÄKSYTTÄMÄLLÄ

Vantaan Sanomat julkaisi poikkeuksellisen hävyttömän ja alatyylisen kirjoituksen maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta 14.10.2009. Perustelemattomien syytösten kohteeksi joutuivat myös kaikki maahanmuuttajatyötä tekevät sekä satojen järjestöjen aktiivit ja toimijat.


TÄSSÄ VASTAUKSEMME KIRJOITUKSEEN:

Suomi on muuttunut monikulttuuriseksi maaksi. Paluuta etniseen homogeeniseen yhtenäiseen kulttuuriin ei ole. Faktatietoihin perustuva, rakentava ja kriittinen julkinen maahanmuuttopolitiikkaa koskeva keskustelu on tarpeen, jotta yhdenvertaisuus voi toteutua Suomessa. Koska maahanmuuttajat ovat tulleet jäädäkseen Suomeen ja Vantaalle, tulisi keskittyä yhteiskuntarauhaa rakentavien käytännön toimintamallien löytämiseen. Syrjivä ja asenteellinen keskustelu ei edistä tätä päämäärää, vaan lietsoo vastakkainasettulua ja konflikteille altista ilmapiiriä.

On kaikkien yhteinen etu, että maahanmuuttajia kohdellaan tasavertaisesti ja heidän universaaleja ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan. Maahanmuuttotyön ammattilaisia ja vapaaehtoisia ystäviä yhtä hyvin kuin monikulttuurisen kompetenssin omaavia viranhaltijoita eri yhteiskunnallisilla sektoreilla tarvitaan, jotta voidaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa vältytään Malmön Rosengårdenin tai Pariisin lähiöiden mellakoilta ja ghettoutumiselta.

Maahanmuuttajille tulee antaa mahdollisuus oppia suomen kieltä ja sen jälkeen sijoittua työmarkkinoille, jotta he voivat elättää itsensä ja perheensä omalla työllään. Tämä on tällä hetkellä liian monen maahanmuuttajan toteutumaton haave. Tulee muistaa, ettei Suomi tule selviämään ilman maahanmuuttajia, sillä väestö ikääntyy nopeasti. Työikäisen väestön määrä vähenee 10 000 - 20 000 henkeä vuodessa seuraavien vuosikymmenten aikana.

Tiina Kentta, maahanmuuttajakordinaattori, Vantaan kaupunki

Sari Koistinen, kansainvälisen työn sihteeri, Vantaan seurakunnat

Hannu Väisänen, puheenjohtaja, Vantaan Rauhanpuolustajat rY